Adományozási feltételek

Jelen Adományozási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) hatálya a Szolgáltató weblapján (www.unitedway.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Adományozási Feltételek folyamatosan elérhető a következő hivatkozáson: http://donate.unitedway.hu/terms-hu

Adományozási oldal működésével, tranzakciós folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Jelen Feltételek magyar nyelven íródott és a magyar jog az irányadó.

A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Erőforrás Alapítvány
A szolgáltató székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 11
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: unitedway@unitedway.hu
Adószáma: 18093951-1-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék
Telefonszáma: (+36-1) 236 9731

Alapvető rendelkezések

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Feltételek 2019.03.06. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Az itt felsorolt feltételek minden adományozóra vonatkoznak és az adomány elküldésével ezt tudomásul veszi. Az adományozó részéről utólagos visszalépés nem vehető figyelembe, vagyis a kifizetett összeg nem igényelhető vissza.

Az adományozás menete

Az adományozónak lehetősége van kiválasztani egy adományozási kategóriát. Az adományozó a kiválasztott kategóriára kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Adományozási szándék esetén a kívánt kategória kiválasztása után egy előre választott adományozási összeget vagy egy szabadon választott adományozási összeget kell megadnia az adományozónak.

Az összeg kiválasztása után egy jóváhagyó oldalon a következő adatokat kell megadnia: Vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám, megjegyzések. Adatainak kezeléséről bővebb információért kattintson ide.

Az adományozónak ellenőriznie és meg kell erősítenie a kártyás fizetés előtt a kiválasztott összeget és adatait. Ezen felül el kell fogadnia a OTP Mobil Simple rendszerhez tartozó adattovábbítási feltételeket.

Fizetési feltételek

A bankkártyás fizetés a OTP Mobil Simple szolgáltató oldalán történik. A OTP Mobil Simple oldalán az adományozónak meg kell adnia a bankkártyához tartozó azonosító adatokat (mint például kártyaszám, lejárat ideje).

Sikeres és sikertelen fizetés esetén is az adományozó oldalra tér vissza az adományozó. Sikeres tranzakció esetén a tranzakcióhoz tartozó adatok a képernyőn is megjelenítésre kerülnek (OTP Mobil Simple RT kód, referencia szám). Sikeres tranzakció esetén az adományozó e-mailben értesítést kap a banki tranzakció sikerességéről.

Visszaigazolás

Minden adományozásról e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a támogató az adományozás kifizetését követően automatikus e-mailt kap a támogatás beérkezéséről.

Panaszkezelés rendje

Adományozási oldalunk célja, hogy valamennyi adományozást megfelelő minőségben, az adományozó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Adományozónak mégis valamilyen panasza van a Feltételekkel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

A hatályos jogszabályok értelmében a panaszt az Erőforrás Alapítvány azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az adományozó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és az adományozónak legkésőbb 5 munkanapon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Szolgáltató és Adományozó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Adományozó és a Szolgáltató a jelen Feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.