Adományozási feltételek

Jelen Adományozási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek, Szabályzat) hatálya Szolgáltató weblapján (www.unitedway.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Adományozási Feltételek folyamatosan elérhető a következő hivatkozáson: donate.unitedway.hu/terms

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az adományozási oldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Erőforrás Alapítvány
A szolgáltató székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 11
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: unitedway@unitedway.hu
Adószáma: 18093951-1-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék
Telefonszáma: (+36-1) 236 9731
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2013. szeptember 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett adományozási weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Az adományozás menete

Az adományozónak lehetősége van kiválasztani egy adományozási kategóriát. Az adományozó a kiválasztott kategóriára kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Adományozási szándék esetén a kívánt kategória kiválasztása után egy előre választott adományozási összeget vagy egy szabadon választott adományozási összeget kell megadnia az adományozónak.

Az összes kiválasztása után egy jóváhagyó oldalon a következő adatokat kell megadnia: Vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám, megjegyzések.

Az adományozónak ellenőriznie és meg kell erősítenie a kártyás fizetés előtt a kiválaszott összeget és adatait. Ezen felül el kell fogadnia a OTP Mobil Simple rendszerhez tartozó adattovábbítási feltételeket.

A bankkártás fizetés a OTP Mobil Simple szolgáltató oldalán történik. A OTP Mobil Simple oldalán az adományozónak meg kell adnia a bankkártyához tartozó azonosító adatokat (kártyaszám, lejárat, CVC).

Sikeres és sikertelen fizetés esetén is az adományozó oldalra tér vissza a felhasználó. Sikeres tranzakció esetén a tranzakcióhoz tartozó adatok a képernyőn is megjelenítésre kerülnek (OTP Mobil Simple RT kód, referencia szám). Sikeres tranzakció esetén az adományozó emailben értesítést kap a banki tranzakció sikerességéről.

Visszaigazolás

Minden adományozásról e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a támogató az adományozás kifizetését követően automatikus e-mailt kap a támogatás beérkezéséről.

Fizetési feltételek

Weboldalunkon bankkártyás fizetésre van lehetőség.

A bankkártyával történő fizetés részletesebb leírása az alábbi linken érhető el: http://donate.unitedway.hu/adomanyozasi_feltetelek.pdf

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést és adományozást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.